מתן מענה מיידי לצרכים

בעקבות פנייה של משרד החינוך והשירותים החברתיים, במהלך המשבר מרכז אֵיי-קאט התנדב לגייס תקציב ולספק 420 משחקי לוח ויצירה, שחולקו באופן שווה בין משרד החינוך ובין ילדי משפחות יהודיות וערביות הנתמכות בשרותי הרווחה.
 

רח׳ העמל 4, ת.ד. 2048 עכו 2451808  |  شارع هعمال 4 ص.ب 2048,عكا 241808  |  Ha-Amal 4 st., P.O.Box 2048, Akko 2451808

      www.acatcenter.org | acat@acatcenter.org |   04-6803315       054-9857919  |  04-6803333

@ All rights belong to A-CAT 2019